torsdag 26. januar 2012

WebClips og Evernote

Jeg har tidligere blogget om bruk av scrapbook for firefox. Scrapbook er et tillegg eller add-in som gjør at hele nettsteder kan lagres på maskinen. Dette gjør at flittige elever kan lage et arkiv av artikler, nettsider og arbeid som ligger på nettet, og lagre dette på maskinen når de har prøver eller eksamener hvor internett ikke er tilgjengelig.

Scrapbook gjør det lett å lagre nettsteder i en katalogstruktur, slik at det er lett å organisere stoffet etter fag eller emner.
Det er lett å finne tillegget i Chrome

Jeg har tatt i bruk evernote som notatverktøy. Det er nyttig når jeg har ulike datamaskiner og nettbrett med ulike operativsystem. I nettleseren i Chrome har jeg installert et tillegg som gjør at jeg kan klippe nettsider og lagre hele nettsiden i evernote. Det går ikke å lagre hele nettsteder slik som i scrapbook, Her kan man kun lagre en og en side. Sidene kan sorteres i notatblokker og tagger. Kilden lagres også, slik at i besvarelsen på en prøve kan elevene oppgi kilder til hvor informasjonen er hentet

Oversikt over hvordan utklippsmenyen ser ut

Når nettsiden er lagret, er det mulig å gå inn på siden og legge inn egne kommentarer. Dersom det er en nettside eller tekst som er gjennomgått og analysert kan kommentarene legges inn i den lagrede nettsiden til senere bruk.

En lagret side med egne notater
Dette er et kjekt verktøy for lærere og elever. One Note tilbyr mye av den samme funksjonaliteten og litt til, men som et verktøy kun for å lagre nettsider og notater er dette utmerket. Notatblokkene kan også deles, slik at alle nettsted en elev har lagret, kan deles med andre elever.One Note filer kan også importeres inn i Evernote.

For å kunne gjøre dette krever det at du har en Evernote konto, programtillegget installert i nettleseren og Evernote programmet installert på pcen (slik at filene blir tilgjengelig uten nett)

fredag 13. januar 2012

Mentometerknapper i undervisning II

Jeg har tidligere blogget om bruk av mentometer knapper. Da brukte jeg de som quiz. Det var mitt første forsøk med mentometerknapper. Jeg var svært fornøyd. Gjennomføring og utbytte viste seg å være veldig tilfredstillende. Det var lett å lage powerpointen som ble knyttet til mentometerknappene, og det var lett og raskt og knytte mentometerknapp til elev, slik at jeg kan se hva hver enkelt elev valgte på de ulike spørsmålene.  Dette har ført til at jeg nå har prøvd knappene som en del av undervisning. Det vil si at vi gjennomgikk nytt stoff  og som var ukjent for elevene. På forhånd hadde jeg forventninger til at dette kunne gi meg mulighet til å rydde opp i uklarheter dersom elevene ikke kunne svare på spørsmålene i etterkant.

Jeg bygget opp undervisningen rundt powerpointen med nytt stoff og spørsmål til klassen. Først hadde jeg noen repetisjonsspørsmål fra forrige økt, jeg la også inn spørsmål knyttet til delen hvor jeg forberedte elevene på hva vi skulle gjøre i denne økten. Dette gav meg et godt bilde av om elevene hadde forkunskapene til det som skulle gjennomgås i denne økten.

Når jeg la fram knappene gav elevene utrykk for at dette gledet de seg til. Powerpointen innledet først med hva som var målet for økten. Med en blanding av nytt stoff, repetisjonsspørsmål og spørsmål knyttet til nytt stoff ville jeg at elevene skulle ha fokus på hva vi skulle lære. Allerede på repetisjonsspørsmålene så jeg hvor nyttig dette var. Elevene svarte stort sett korrekt, men når svarene kom fram kunne vi gripe fatt i det som var uklart med en gang.
Hvor mange som har svart

Det hele fungerer slik at en slide inneholder spørsmål og svar alternativer. Når jeg ser at alle har svart, kan jeg vise fordelingen av svar for klassen, slik at hele klassen ser hvordan svarene er fordelt. Ut fra fordelingen kan jeg konstatere at enten er det så mange korrekte svar at vi ikke trenger bruke mer tid på den delen, eller at svarene fordeler seg rundt ett galt alternativ, da forteller det meg at mange elever sitter med feil forståelse, og det vi kan diskutere oss fram til en felles forståelse av hva som er riktig og hvorfor. Nå svarene er jevnt fordelt, kan jeg anta at de fleste gjetter, og at forståelsen for hele klassen ikke samsvarer med den forståelsen jeg ønsker at de skal ha. Da er det lett å stoppe opp og gå inn i emnet. Elevene vil gjerne vite hva som er riktig svar, og om de har rett. Jeg opplevde en stor interesse for å finne ut om de hadde valgt rett, og hvorfor svaret var rett. Denne interessen skaper en diskusjon i klassen rettet mot alternativene på powerpointen som jeg ikke hadde fått til uten knappene.

Ett spørsmål fra dagens ppt. Denne innledet en god diskusjon om  elektromagnetisk stråling som bølger og egenskapene til bølgene, og hva som kjennetegner de ulike strålingene.
Jeg satte også inn et spørsmål som kun var nevnt i innledningen til disse emnene forrige økt. Det samme spørsmålet kom etter at jeg hadde gjennomgått stoffet. Dette gjør det lett for meg å se om undervisningen har avstedkommet noe. 

Figuren til venstre er før stoffet var gjennomgått, og figuren til høyre etter.

Opsummering

Mentometer knapper er gøy! Både for meg og elevene. Ikke minst et kjempe nyttig verktøy for å ta tak i de uklarheter og misforståelser som dukker opp underveis. Elevene er veldig på "hugget" for å forstå og finne ut av hva som er riktig svar. Et godt tips er å ikke avsløre riktig svar før alternativene er diskutert med klassen. Dette gir rom for gode diskusjoner knyttet til fag og forståelse. 

Jeg er altså stofornøyd med dette verktøyet, og synes det er så nyttig at jeg leter etter muligheter til å bruke det. En annen ting er hvordan elevene oppfatter dette. Derfor avsluttet jeg dagen med en undersøkelse i klassen. Det ble fem korte spørsmål som jeg ville ha svar på for å gi meg et bilde av hvordan elevene oppfattet undervisningen med "knappene"

En rask undersøkelse etter undervisningen.
Ut fra den korte undersøkelsen sitter jeg igjen med intrykket av at elevene likte dette like godt som meg. Selv om svarene sier at de likte det bedre enn læringsutbyttet så er det likevel entydig positive svar.

Nå er "knappene" nytt for meg, og nytt for elevene, og derfor er de kanskje positive, men nytten av å bruke de opplever jeg som svært stor. Dette vil jeg fortsette med og bruke i andre sammenhenger også!